Project Description

ДОПОЛНИТЕЛНО ОСИГУРУВАЊЕ ОД ПОСЛЕДИЦИ ОД НЕСРЕЌЕН СЛУЧАЈ

Сигурност за непредвидливите ситуации со трајни последици

Незгода тешко можете да спречите, но со благовремено размислување и квалитетно и навремено осигурување можете да ја направите поднослива. Последиците од несреќен случај можат да бидат разновидни. Тоа се моменти кога токму поради непредвидливоста која ја носи иднината, Вие и Вашето семејство сте дополнително финансиски оптеретени со последиците од несреќен случај. ГРАВЕ Вам Ви овозможува дополнително осигурување од незгода заедно со осигурување на живот (УИ) во случај на инвалидност.
Осигурајте се себеси и своите најмили.

За да бидете посигурни, изберете дополнително осигурување од незгода заедно со осигурување на живот

 

Осигурен износ

Болничка дневница

Годишна премија

Комбинација УИ 1

9.100 евра

6,00 евра

25,00 евра

Комбинација УИ 2

18.125 евра

12,00 евра

50,00 евра

Комбинација УИ 3

27.200 евра

18,00 евра

75,00 евра

Комбинација УИ 4

36.250 евра

24,00 евра

100,00 евра

Комбинација УИ 5

22.000 евра

15,00 евра

62,00 евра

Комбинација УИ 6

44.000 евра

30,00 евра

123,00 евра