ОСИГУРУВАЊЕ ЖИВОТ

  • +389 2 3051 000

  • info@moeosiguruvanje.mk

Нашата понуда за осигурување на живот

Граве осигурување производите за осигурување на живот Ви овозможуваат финансиска заштита за Вас и Вашето семејство, а истовремено штедите парични средства.

moeosiguruvanje.mk
Физички лица
Правни лица

Нашата понуда за осигурување на живот

Граве осигурување производите за осигурување на живот Ви овозможуваат финансиска заштита за Вас и Вашето семејство, а истовремено штедите парични средства.

Физички лица
moeosiguruvanje.mk
Правни лица

* Добивката се пресметува врз основа на приносот од вложувањата на средствата од математичка резерва за осигурувањата на живот по вкупна каматна стапка дефинирана со Одлука од Одбор на директори на Друштвото за осигурување Граве осигурување. Добивката е очекувана, бидејќи со сигурност не може да се предвидат идните движења на каматните стапки. Затоа секогаш зборуваме за очекувана, а не за загарантирана добивка. Делот од добивката се припишува на крај од секоја осигурителна година, а најрано по истекот на втората година од почнувањето на траење на осигурувањето.

Добивајте новости за нашите понуди

    Вашите лични податоци ги обработуваме во согласност со нашата политика за приватност.