Правни лица

 • +389 2 3051 000
 • info@moeosiguruvanje.mk

Добивајте новости за нашите понуди

  Вашите лични податоци ги обработуваме во согласност со нашата политика за приватност.

  Осигурување за Вашите вработени

  Граве Осигурување нуди можност на Друштвата да склучат осигурување на живот и осигурување од последици од несреќен случај за своите вработени.

  Можни начини на плаќање на полиса на која договарач за осигурување е правно лице:

  1. До 10 осигуреници

  • Условите се исти како кога договарач на осигурувањето е физичко лице:
  • најмалата премија е 250 Евра и може да се плаќа само еднаш годишно;
  • најмалата премија за полугодишно плаќање е 350 Евра; најмалата премија за квартално плаќање е 550 Евра.

  2. Помеѓу 10 и 50

  • најмалата премија за полугодишно плаќање е 300 Евра;
  • најмалата премија за квартално плаќање е 350 Евра;
  • најмалата премија за месечно плаќање е 550 Евра.

  3. За 50 или повеќе осигуреници

  Може за било која премија да се одбере месечен начин на плаќање.

  Наведените износи се однесуваат само на премијата за осигурување на живот. Дополнителното осигурување од незгода во случај на инвалидност не е вклучено во овие услови.

  Овие услови важат само за нови склучени договори за осигурување.

  ПОВЕЌЕ