Project Description

Програма на осигурување со штедење во корист на дете

Програмот за осигурување со штедење и учество во добивка во корист на дете е наменет за деца на возраст од 0-13 години.

Премијата се плаќа само за првите 6 години од траењето на осигурувањето, додека гарантираниот капитал и делот од добивката се исплаќаат исклучиво на корисникот – детето по неговата наполнета 19-та година.

Овој договорен облик на заштита овозможува на корисниците навремено обезбедување на иднината на детето (понатамошно образование, самостоен живот).

Документи со клучни информации