Project Description

Мешовито осигурување на живот

Кај тарифата за животно осигурување Р1 покритието во текот за времетраење на осигурувањето секогаш е еднаков договорен осигурен износ.

Во случај на доживување на осигурувањето, осигуреникот не добива никаков надомест.

Во случај на природна смрт или смрт на осигуреникот како последица од незгода за времетраење на осигурувањето, корисниците на осигурувањето добиваат еден цел договорен осигурен износ.

Документи со клучни информации