Project Description

ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ ЗА ДЕЦА

Осигуреник е исклучиво детето, а корисник на осигурувањето по доживување е договарачот на осигурувањето или осигуреникот – детето,ако е полнолетно во моментот на исплата на надоместот. Заедно со осигурувањето по тарифата КИДС може да се склучи и дополнително осигурување од незгода во случај на трајна инвалидност.

Документи со клучни информации