Project Description

Рентно осигурување – Граве Премиум

ГРАВЕ ПРЕМИУМ РЕНТА
Доживотна рента со поврат на капиталот во случај на смрт на осигуреникот.

ГРАВЕ ПРЕМИУМ РЕНТА ДУО
Доживотна рента со гарантиран период на исплата и пренос на друг осигуреник.

ГРАВЕ ПРЕМИУМ ГАРАНТ
Привремена рента со поврат на капиталот во случај на смрт на осигуреникот.

ГРАВЕ ПРЕМИУМ ГАРАНТ ДУО
Привремена рента со гарантиран период на исплата и со пренос на друг осигуреник.

Документи со клучни информации