Project Description

Едноставно, сигурно и исплатливо

Осигурување на живот по тарифа СМАРТ можат да склучат лица со навршени 15 години до 65 години живот, без лекарски преглед.

Траењето на осигурувањето може да биде од 10 до 40 години, односно 3 години за осигурување со еднократна уплата на премија.

Со осигурување по тарифата СМАРТ може да се склучи и дополнително осигурување од незгода во случај на трајна инвалидност, додека осигурување во случај на смрт поради несреќен случај е вклучено во програмата СМАРТ ако премијата се плаќа за цело времетраење на осигурувањето (со покритие во висина на осигурената сума за осигурување на живот, а најмногу до 5.000 ЕВРА).

Документи со клучни информации