Project Description

Каско осигурувањето ви овозможува да го осигурате своето моторно возило од оштетување или уништување.

Во зависност од опфатените ризици, дефинирани се 5 пакета:

  • Мини каско
  • Потполно каско
  • Супер потполно каско
  • Каско на паркинг
  • Каско на прв ризик
Ризици / ризик пакети Супер
каско
Потполно каско Мини каско Каско на паркинг Каско на прв ризик
Сообраќајна несреќа Да Да Да Не Да
Паѓање или удар на некој предмет вклучувајки и паѓање на снег и мразулци Да Да Не Да Не
Паѓање на воздушни летала Да Да Да Да Да
Штета од глодари, диви или домашни животни Да Не Не Не Да
Кршење или оштетување на стандардно вградено стакло на осигуреното возило Да Да Не Не Не
Кршење или оштетување на вградени надворешни светлечки тела и огледала на осигуреното возило Да Не Не Не Не
Потопување на возилото во текот на превоз со траект Да Не Не Не Не
Помош на повредени лица, односно спречување на поголема штета на предметите Да Да Не Не Не
Пожар Да Да Да Не Не
Директен удар на гром Да Да Да Не Да
Ненадејно надворешно топлинско или хемиско дејство врз осигуреното возило Да Да Не Не Не
Експлозија Да Да Да Не Не
Луња Да Да Да Не Да
Град Да Да Да Не Да
Лизгање на терен и одронување на земјиште Да Не Не Не Да
Снежна лавина Да Да Не Не Да
Поплава, порој или висока вода Да Да Не Не Да
Вандализам Да Да Не Да Не
Манифестација и демонстрација Да Да Да Не Да
Провална кражба, разбојништво и кражба на делови во/на возилото Да Да Не Да Да
Уништување или оштетување со удар од возило Не* Не* Не* Да Не*

* покриено со ризикот сообраќајна несреќа