Project Description

Со полисата за осигурување од незгода се смалуваат финансиските трошоци што се последица од несреќните случаи, и тоа без временски и просторни ограничувања. Затоа е важно вработените да бидат осигурани од траен инвалидитет, од привремена неспособност за работа како последица на несреќен случај, за трошоци за лекување како последица на несреќен случај, како и за смрт што е последица на несреќен случај.

За потребите на деловните корисници, можеме да препорачаме:

Осигурување на лица при извршување и вон извршување на редовното занимање

  • Колективно осигурување на работниците;
  • Осигурување на раководители (менаџери).

Осигурување на лица во моторни возила или при вршење на посебни дејности

  • Осигурување на возачи, патници и работници за последици од несреќен случај (незгода);
  • Осигурување на членови на спортски организации за последици од несреќен случај;
  • Осигурување на летачки персонал и патници при управување и возење со авион и други воздушни летала за последици од несреќен случај.

Посебни осигурувања од незгода

  • Гости во хотели, мотели, кампови, бунгалови;
  • Гости во бањски лекувалишта;
  • Посетители на јавни капалишта;
  • Посетители на културно-уметнички, спортски и други приредби.